lostldmiserable

50 tekstów – auto­rem jest los­tldmi­serab­le.

Daj Siło mi moc uwie­rzyć w niewie­rze, utonąć gdy brak już podstaw. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 grudnia 2016, 01:32

Spójrz, jak ułom­ni jes­teśmy. Mając włas­ne og­nisko poszu­kuje­my małej, wątłej is­kier­ki, poz­wa­lając z ko­lei zgasnąć og­nisku. I tak zos­ta­jemy z niczym, w ciemności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2013, 15:09

Ze snu...

To był je­sien­ny, pochmur­ny, niczym nie przy­pomi­nający tych pięknych let­nich chwil dzień. Właści­wie rzecz biorąc to chy­lił się on ku upad­ko­wi, więc śmiało można po­wie­dzieć, że był to sza­ry i chłod­ny wieczór. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 14 sierpnia 2013, 01:03

Mając ty­siąc po­wodów do radości
nies­trudze­nie szu­kamy jed­ne­go ku cierpieniu.
Ta­każ to nasza ideal­na natura. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 sierpnia 2013, 17:47

(...)To, co w życiu cie­szy naj­bar­dziej to małe rzeczy. Ale ich niewiel­kość spra­wia, że zbyt szyb­ko do nich przy­wyka­my, stają się codzien­nością a przez to tracą na war­tości... Czy właśnie dla­tego jes­teśmy dzi­siaj ta­cy zgorzkniali..? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 9 stycznia 2013, 18:50

Zo­bacz ja­kimi jes­teśmy egois­ta­mi. W przy­pad­ku śmier­ci ja­kiegoś człowieka płacze­my z te­go tyl­ko po­wodu, że nie ma przy nas je­go doczes­nych szczątków, za­miast cie­szyć się w głębi ser­ca, że jest wol­ny, od­poczy­wa po tru­dach życia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 lipca 2012, 22:39

Kraj lat dziecinncych (widziany współczesnymi oczami).

Chwiej­nym kro­kiem idzie,
drwiąc z tych, co naokoło
nis­ko chyląc głowy
(lecz z szy­der­czym uśmiechem)
od­dają jej pokłony.
Z każde­go kulturalnego
i in­te­ligen­tne­go kochanka
ro­bi próżne­go rozpustnika.
Śmiejąc mu się w twarz
wyp­ru­wa z niego kreatywność
jak fla­ki z zarzy­nanej świni.
Za [...] — czytaj całość

wiersz • 7 maja 2012, 19:05

Po­kaleczyłam się gwoździami wbi­jając je w Twoją trumnę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 lutego 2012, 14:54

(Sens egzystencji.)

Gdy li­tery życia zle­wają się w lo­giczną całość... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 lutego 2012, 22:12

Zy­cie to gra,
a jej po­ziom za­leży od pieniędzy.
Myślisz, że masz pieniądze?
To one mają Ciebie. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 czerwca 2011, 22:55

lostldmiserable

wyjdź z mojej pamięci, dopiero wtedy będe wolna.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

lostldmiserable

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność